"... Η διαδικασία της αλλαγής από την κάμπια στην πεταλούδα είναι αργή. Δεν συμβαίνει εν μία νυκτί. Όσο περισσότερο προσπαθείς και ωθείς τη διαδικασία, ή αντιστέκεσαι σε αυτήν τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί.

Υπάρχει μια ιστορία ενός αγοριού που προσπάθησε να βοηθήσει έναν σκώρο να βγεί από το κουκούλι τραβώντας τη μεμβράνη με ένα τσιμπιδάκι. Μελετούσε το σκώρο στο μετασχηματισμό του και μισούσε να τον βλέπει να αγωνίζεται τόσο σκληρά για να ελευθερωθεί από το κουκούλι. Αυτό που δεν συνειδητοποίησε είναι ότι ο σκώρος χρειάστηκε εκείνη την προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθούν οι μύες των φτερών του, ώστε να μπορεί να πετάξει … "

logo

we salute you >
we're working on it,
come back soon!

"... The process of change from the caterpillar to the butterfly is a slow one.  It doesn’t happen overnight.  The more you try and push the process, or resist it the longer it will take. 

There is a story of a boy who tried to help a moth out of the cocoon by pulling the webbing away with a pair of tweezers.  He had been studying the moth in its transformation and hated to see it struggling so hard to break free from the cocoon.  What he didn’t realize is that the moth needed that struggle in order to develop its wing muscles so it could fly ..."

graphic design / web design / 3D visualization / t-shirts

¡ = yannis syntichakis
t = +30 6947785934
@= ifrin.mailbox@gmail.com